Elkontroll næring - NEK-405-3


Elkontroll næring skal lønne seg. Energibygg tilbyr elkontroll av næringsbygg. Både selskapet og våre kontrollører er sertifisert av Nemko etter NEK-405-serien. Elkontroll næring øker elsikkerheten i et elektrisk anlegg og reduserer sannsynligheten for brann. Enkelte forsikringsselskap gir inntil 20 % redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll og eventuelle avvik er utbedret.


  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Hensikten og fordelen med elkontroll næring

  En stor andel bygningsbranner skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget eller på noe av det tilkoblede elektriske utstyret. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten og øker levetiden til anlegget. Bedriften vil oppfylle HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten.

  En rekke forsikringsselskap tilbyr dessuten redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll næring og eventuelle feil og mangler er rettet

  Hvor ofte bør elektriske anlegg kontrolleres?

  Hyppigheten avhenger av byggets kontrollklasse. For eksempel skal industribygg skal ha kontroll hvert år og et lagerlokale hvert tredje år. For boligsameier er intervallet hvert femte år.

  Vær oppmerksom på at det er eier av anlegget som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i brannteknisk orden

  Termografering iht. NEK-405-1

  Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye.

  Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.

  Hvordan foregår en kontroll?

  En sertifisert kontrollør går gjennom bedriftens internkontroll, tar stikkprøver og gjennomfører en termografering av elanlegget. Termografineringen avslørerer unormalt varme punkter i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.

  Etter at elkontrollen er gjennomført, vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen gitte tidsfrister.

  Årsaker til brann i elektriske anlegg

  I alle ledninger og koplingsklemmer som fører strøm, utvikles det varme. Når koplingsklemmene blir vekselvis varme og kalde som følge av strømgjennomgangen, kan de over tid løsne.

  Skulle det skje, vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som igjen kan føre til brann. I nye anlegg ligger risikoen i eventuelle koplingsklemmer som ikke er tilstrekkelig skrudd til.

  ELKONTROLL AV LANDBRUKSBYGNINGER

  Kontrollordningen for bolig gjelder også for mindre driftsbygninger uten husdyr. Kontrollfrekvensen er hvert tredje år for alle bygninger på gården. Denne frekvensen er den samme som kreves i Mattilsynets forskrifter for driftsbygninger, og som beskrives i KSL.

  Større driftsbygninger med husdyr skal gjennomføre elkontroll etter normene NEK 405-1 (Termografering) og NEK 405-3 (Næring). Den enkelte gårdbruker vil få beskjed om man kommer inn under denne ordningen.

  Hva koster en elkontroll næring?

  Pris på elkontroll næring vil variere på størrelsen og kompleksiteten av anlegget. Tilgjengelig dokumentasjon og eksisterende internkontrollsystem vil også være med å påvirke prisen. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

   

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

   Image
   Image
   Image