Tetthetskontroll/ trykktesting


Tetthetskontroll eller trykktesting har lenge blitt praktisert for å måle luftgjennomgangen til en bygningskonstruksjon. Det er nå allment kjent at luftlekkasjer utgjør en stor andel av det samlede varmetapet i bygg. Utilsiktede luftlekkasjer bidrar også til økt fare for kondens med etterfølgende sopp- og råteskader. På bakgrunn av dette, stilles det stadig strengere krav til lufttetthet i bygg. Energibygg har siden 2010 testet og målt tetthet i alt fra leiligheter og eneboliger til kirker, svømmehaller og store næringsbygg. Vi bruker profesjonelt utstyr og tester etter gjeldende norske standarder.

Image
Image
Hva er tetthetskontroll?

Tetthetskontroll eller trykktesting er enkelt sagt en metode for å måle luftlekkasje gjennom en konstruksjon. I vår bransje handler det om å kartlegge utilsiktet luftvandring gjennom byggets klimaskjerm. Med egnet utstyr og programvare, kan vi måle hvor mye luft konstruksjonen slipper gjennom ved ulike differansetrykk.

Alle nye boliger skal trykktestes før utstedelse av ferdigattest. Det er som regel byggmester/entreprenør som bestiller denne tjenesten som igjen skal dokumenteres i forbindelse med uavhengig kontroll.

Over- eller undertrykk?

Utstyret som benyttes egner seg for måling ved både over- og undertrykk. Ved undertrykk, trekker viften luft ut av konstruksjonen slik at trykket inne blir lavere enn ute. Vi måler da hvor mye luft som slippes inn gjennom klimaskjermen. Ved overtrykk, snur vi viften og blåser luft inn i konstruksjonen. Trykket blir da høyere inne og vi måler hvor mye luft som slipper ut gjennom klimaskjermen. Luftvandringen er naturligvis nokså lik enten vi etablerer over- eller undertrykk. Eventuell variasjon kan skyldes funksjonen til spjeld eller anslag mot pakninger til vinduer og dører. Ved termografering, etablerer vi normalt undertrykk for på den måten å kunne lokalisere luftlekkasjer fra innsiden av bygningen.

Hvorfor tetthetskontroll?

Tetthetskontroll er i praksis den eneste metoden for å måle faktisk luftgjennomgang gjennom en bygningskropp. For å dokumentere kvaliteten på tettingen er trykktesting eller tetthetskontroll dermed et svært godt verktøy. 

Det stilles krav til tetthetskontroll i forbindelse med oppføring av nye bygg.

Når bør man utføre tetthetskontroll?

Ved nybygg, kan det være lurt å trykkteste konstruksjonen ved etablert vindsperre. På den måten kan man avdekke lekkasjer mens det ennå er enkelt å gjøre utbedringer. Kravet til tetthet gjelder likevel ferdig bygg og testingen utføres derfor ofte nært ferdigstillelse. I eksisterende bygg, kan trykktesting utføres hele året. Det er likevel viktig at værforholdene er nogenlunne stabile ved test. Dette fordi mye vind vil forstyrre trykkforholdene mellom ute og inne og dermed gjøre resultatene mindre nøyaktig. Faktorer som temperatur og vindforhold legges inn i beregningen og blir således hensyntatt i resultatet.

Hva kreves for tetthetskontroll?

For å trykkteste iht. NS-EN13829 kreves profesjonelt trykktestingsutstyr som for eksempel BlowerDoor i tillegg til egnet programvare for beregning av luftgjennomgang. I tillegg til nødvendig utstyr, kreves kunnskap om bruk av utstyret og kompetanse innen bygningsfysikk.

Hvorfor Energibygg?

Når det kommer til trykktesting er det avgjørende med riktig utstyr og solid erfaring. Energibygg har testet et bredt spekter av ulike bygg i alle størrelser. Vi har også lang erfaring med bruk av kompensasjonstrykk eller støttetrykk for å utelukke intern luftvandring mellom leiligheter. For korrekt måling av tetthet er det spesielt viktig å vite hvilke feilkilder som kan oppstå og hvordan disse skal håndteres.

Hva koster tetthetskontroll?

Pris for tetthetskontroll varierer med størrelsen på volumet som skal testes og kompleksitet ved dette. Dersom volum er stort eller luftgjennomgangen antas å være stor, kan det være nødvendig å benytte flere vifter. For trykktesting av typiske eneboliger kan man forvente en pris på 5000-8000 kroner. For store bygninger, blir det gitt pris etter forespørsel. Man kan spare store beløp på oppvarming etter målrettede tiltak basert på en rapport etter trykktesting og termografering

Hvilke krav gjelder for tetthet?

Tabell 1. Kilde: «Bygg tett og ventiler rett» – Sintef Byggforsk, 2012 - Krav til lufttetthet (m3/m3h) i Byggteknisk forskrift og NS 3700. Kriterier for passivhus og lavenergihus

Bygningstype

Frittliggende småhus

Rekkehus i inntil to et.

Andre bygninger

TEK 97

≤ 4,0

≤ 3,0

≤ 1,5

TEK 7/10

≤ 2,5 1)

≤ 2,5 1)

≤ 1,5 1)

Rev. TEK 10 (i kraft 1. jan 2016)

≤ 0,6 2)

≤ 0,6 2)

≤ 0,6 2)

TEK 17

≤ 0,6 2)

≤ 0,6 2)

≤ 0,6 2)

Lavenergi klasse 1 – NS 3700

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Lavenergi klasse 2 – NS 3700

≤ 3,0

≤ 3,0

≤ 3,0

Passivhus – NS 3700

≤ 0,6

≤ 0,6

≤ 0,6

1)Ved omfordeling mellom energitiltak aksepteres en lufttetthet ≤ 3,0 m3/m3h

2)Ved omfordeling mellom energitiltak aksepteres en lufttetthet ≤ 1,5 m3/m3h

Kan konstruksjonen i nye bygg bli for tett?

Nei, konstruksjonen skal være så tett som mulig. Forutsetningen for et godt inneklima i nye bygg er at det ventileres på en tilsiktet og kontrollert måte og da fortrinnsvis med varmegjenvinning. Dette for å sikre god luftutskiftning med minst mulig varmetap.

Kan konstruksjonen i gamle bygg bli for tett?

Dersom bygget er basert på naturlig ventilasjon, kan bygget bli for tett. Ved etterisolering og eller tetting av gamle bygg er det viktig å ivareta tilstrekkelig ventilasjon. Det vil variere fra bygg til bygg hvordan dette bør løses og det anbefales profesjonell rådgivning i slike tilfeller.

Kontakt oss

    Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening    JaNei


    GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

    Image